งานวิชาการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์

กลับหน้าหลัก              คู่มืองานสำนักงาน สสอ.เกษตรสมบูรณ์           คู่มืองานสาธารณสุข           เอกสารวิชาการ               เอกสารประกอบการประชุม

คู่มืองานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์

คู่มือการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออก

คู่มือการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออก (ผังปฏิบัติงาน)

คู่มือการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออก (มาตรการป้องกันโรค)

แบบสอบสวนโรคไข้เลือดออกในชุมชน (แบบ Word คลิ๊กที่นี้)

คู่มือการดำเนินงานป้องกันโรคไข้ฉี่หนู

แบบสอบสวนโรคไข้ฉี่หนูในชุมชน   (แบบ Word คลิ๊กที่นี้)

คู่มื่อรายละเอียดตัวชี้วัด KPI Template สำหรับการเก็บรวบรวมตัวชี้วัดแต่ละตัว และการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปี 2554 สสจ.ชัยภูมิ

แบบฟอร์มการเงิน รพ.สต. อำเภอเกษตรสมบูรณ์

คู่มืองานสาธารณสุข                           เอกสารวิชาการ                           เอกสารประกอบการประชุม

คู่มืองานสาธารณสุข

คู่มือการประเมินมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

คู่มือการดำดำเนินงานตามมาตรฐาน SRRT  (พ.ศ. 2552)

มาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติงาน SRRT

คู่มือแนวทางการเขียนรายงานการสอบสวนโรค (แบบ Word คลิ๊กโหลดที่นี้)

แบบสอบสวนโรค

คู่มือการลงรหัสโรค ICD 10 ที่ตรงกับรหัสโรคในระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อรายงาน 506

เอกสารวิชาการ

 

เอกสารประกอบการประชุม

รายชื่อผลงานวิชาการที่ได้นำเสนอผลงานวิชาการ ตามห้องต่างๆ การประกวดผลงานวิชาการสาธารณสุขเขต 14 วันที่ 11-12 พ.ค. 2554 ที่จังหวัดสุรินทร์

File ผลงานวิชาการการประกวดผลงานวิชาการสาธารณสุขเขต 14 วันที่ 11-12 พ.ค. 2554 ที่จังหวัดสุรินทร์