รายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา

อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ

ประจำเดือน  มีนาคม  2554

                                                                                               

                                     งานระบาดวิทยาและควบคุมโรค

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์

         

การส่งบัตรรายงานผู้ป่วย  (รายงาน  506)  เดือนมีนาคม  มีจำนวนทั้งสิ้น   492  บัตร ทันเวลา  325  บัตร  มีความทันเวลาคิดเป็นร้อยละ  66.1  โดยโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ส่งรายงานทั้งสิ้น  349  บัตร  ทันเวลา  274  บัตร  ความทันเวลา

คิดเป็นร้อยละ  78.5  โดย รพ.สต. ส่งรายงานทั้งสิ้น  143  บัตร  ทันเวลา  51  บัตร  ความทันเวลา  คิดเป็นร้อยละ  35.7  โดยมีสถานบริการที่ส่งบัตรรายงาน  506  ทั้งสิ้น  14  แห่ง (ทั้งหมด  16  แห่ง)  คิดเป็นร้อยละ  87.5  โดยสถานบริการที่ไม่ส่งรายงาน  506  มีดังนี้  คือ  รพ.สต. บ้านเป้า  และ รพ.สต.หนองข่า  ถ้ารวมตั้งแต่ต้นปี  ส่งบัตรรายงาน  506  จำนวน  1,372  บัตร  ทันเวลา  1,102  บัตร  ความทันเวลาคิดเป็นร้อยละ  80.3

                รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  อำเภอเกษตรสมบูรณ์ประจำเดือน  มีนาคม  2554  พบว่าสถานการณ์โรคติดต่อ   ที่พบมาก  10  อันดับแรก  คือ  โรคอุจจาระร่วง  รองลงมาคือไข้ไม่ทราบสาเหตุ  และโรคไข้สุกใส  ซึ่งสถานการณ์โรคใกล้เคียงกับสถานการณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ทั้ง  3  อันดับแรก  โดยที่พบความผิดปกติคือสถานการณ์โรคไข้สุกใส  ในเดือนมีนาคม        มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก  โดยส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียน  โดยได้มีการตรวจจับความผิดปกติพบว่ามีการระบาดของโรคไข้สุกใสใน  5  หมู่บ้าน  3  ตำบล  โดยได้แจ้งให้ทีม  SRRT  ระดับตำบลดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรคต่อไป

                สถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญของอำเภอเกษตรสมบูรณ์ในเดือนมีนาคม  คือ  โรคอุจจาระร่วง  ไข้ไม่ทราบสาเหตุ  โรคไข้สุกใส  และโรคไข้เลือดออก  โดยมีรายละเอียดดังนี้  คือ

 

1.   โรคระบาดที่ต้องระวังทางระบาดวิทยาพบ 10 อันดับแรก  เดือนมีนาคม  2554

ตาราง  จำนวนและอัตราป่วย- ตาย  ด้วยที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10  อันดับแรก ระหว่างวันที่  1 – 31  มีนาคม  2554

ชื่อโรค

ยอดรวมป่วย

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน

ยอดรวมตาย

อัตราตายต่อประชากรแสนคน

อัตราป่วยตาย

อุจจาระร่วง

191

166.9

0

0.00

0.00

ไข้ไม่ทราบสาเหตุ

110

96.1

0

0.00

0.00

ไข้สุกใส

68

56.8

0

0.00

0.00

ตาแดง

14

12.2

0

0.00

0.00

ปอดบวม

12

10.5

0

0.00

0.00

งูสวัด

11

9.6

0

0.00

0.00

อาหารเป็นพิษ

9

7.9

0

0.00

0.00

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

4

3.5

0

0.00

0.00

คางทูม

4

3.5

0

0.00

0.00

ไข้ดำแดง

2

1.7

0

0.00

0.00

ไข้เลือดออก

1

0.9

0

0.00

0.00

 

 

 

แผนภูมิแท่ง   อัตราป่วยด้วยที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10  อันดับแรก   ระหว่างวันที่  1 – 31  มีนาคม  2554

จากข้อมูลพบว่าเดือนมีนาคม  โรคที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ โรคอุจจาระร่วง  โดยมีจำนวนผู้ป่วย  จำนวน  191  คน    (166.9  ต่อแสนประชากร)  รองมาคือโรคไข้หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ  จำนวน  110  คน  (96.1  ต่อแสนประชากร)  และ          โรคไข้สุกใส  จำนวน  68  คน  (56.8  ต่อแสนประชากร)

 

2.   โรคระบาดที่ต้องระวังทางระบาดวิทยาพบ 10 อันดับแรก  ปี 2554  ( 1  ม.ค. – 31  มี.ค.  2554)

ตาราง  จำนวนและอัตราป่วย - ตาย  ด้วยที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10  อันดับแรก ระหว่างวันที่  1  ม.ค. – 31  มี.ค.  2554

ชื่อโรค

ยอดรวมป่วย

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน

ยอดรวมตาย

อัตราตายต่อประชากรแสนคน

อัตราป่วยตาย

อุจจาระร่วง

803

701.7

0

0.00

0.00

ไข้ไม่ทราบสาเหตุ

312

272.7

0

0.00

0.00

ไข้สุกใส

130

113.6

0

0.00

0.00

ตาแดง

46

40.2

0

0.00

0.00

ปอดบวม

41

35.8

0

0.00

0.00

อาหารเป็นพิษ

39

34.1

0

0.00

0.00

งูสวัด

17

14.9

0

0.00

0.00

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

11

9.6

0

0.00

0.00

คางทูม

7

6.1

0

0.00

0.00

ไข้ดำแดง

4

3.5

0

0.00

0.00

ไข้เลือดออก

2

1.7

0

0.00

0.00

แผนภูมิแท่ง   อัตราป่วยด้วยที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10  อันดับแรก  ระหว่างวันที่  1  ม.ค. – 31  มี.ค.  2554

จากข้อมูลพบว่าโรคที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ โรคอุจจาระร่วง  โดยมีจำนวนผู้ป่วย  จำนวน  803  คน  (701.7  ต่อแสนประชากร)  รองมาคือโรคไข้หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ  จำนวน  312  คน  (272.7  ต่อแสนประชากร)  และโรคอาหารเป็นพิษ จำนวน  130  คน  (113.6  ต่อแสนประชากร)

 

3.  สถานการโรคระบาดที่สำคัญ

                3.1  โรคอุจจาระร่วงปี  2554

สถานการณ์โรคอุจจาระร่วงเดือนมีนาคม  2554  พบว่ามีผู้ป่วยจำนวน  191  คน  เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์  พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยลดลง  เมื่อเทียบกับปี  2553  และค่า  Median  5 ปีย้อนหลัง  พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยน้อยกว่า  แสดงว่าแนวโน้มของการป่วยลดลง  และไม่มีการระบาดของโรคอุจจาระร่วงในเดือนนี้

แผนภูมิแท่ง  อัตราป่วยต่อแสนประชากรด้วยโรคอุจจาระร่วงปี  2554   (1  ม.ค. – 31  มี.ค.  2554) แยกรายตำบล

จากข้อมูลพบว่าตำบลที่มีอัตราป่วยมากที่สุดคือ  ตำบลบ้านบัว  (1,239.3 ต่อแสนประชากร)  รองลงมาคือตำบล      สระโพนทอง  (1,099.8  ต่อแสนประชากร)  และตำบลกุดเลาะ (1,091.3  ต่อแสนประชากร)  ส่วนตำบลที่พบน้อยที่สุดคือตำบลบ้านเดื่อ  (150.8  ต่อแสนประชากร)

 

แผนภูมิแท่ง  จำนวนผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงปี  2554   (1  ม.ค. – 31  มี.ค.  2554) จำแนกตามกลุ่มอายุ

 จากข้อมูลพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง  0-4  ปี  จำนวน  291  ราย  รองลงมาคือ  อายุ  45-54  ปี  จำนวน  89 ราย  และอายุ  55 - 64  ปี  จำนวน  81  คน

   สรุป  พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  โดยพบเพศหญิง  469  ราย  เพศชาย 334  ราย  อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย  เท่ากับ  1.40 : 1  อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือเกษตร  เท่ากับ  326  ราย  รองลงมาคือ   อาชีพในปกครอง  อาชีพนักเรียนและอาชีพรับจ้าง  เท่ากับ  321, 118, 20  ตามลำดับ  รักษาที่โรงพยาบาล  และสถานีอนามัย  เท่ากับ 658, 145 ราย  ตามลำดับ

3.2  ไข้ไม่ทราบสาเหตุ

สถานการณ์โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุเดือนมีนาคม  2554  พบว่ามีผู้ป่วยจำนวน  110  คน  เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์  พบว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้น  เมื่อเทียบกับปี  2553  และค่า  Median  5 ปีย้อนหลัง  พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยเท่ากัน  แสดงว่าไม่มีการระบาดของไข้ไม่ทราบสาเหตุเดือนนี้

 

แผนภูมิแท่ง  จำนวนผู้ป่วยโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุปี  2554   (1  ม.ค. – 31  มี.ค.  2554) จำแนกตามกลุ่มอายุ

จากข้อมูลพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง  0-4  ปี  จำนวน  106  ราย  รองลงมาคือ  อายุ  65  ปีขึ้นไป  จำนวน  50  ราย  และอายุ  5-9 ปี   จำนวน  33  ราย

แผนภูมิแท่ง  อัตราป่วยต่อแสนประชากรด้วยโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุปี  2554   (1  ม.ค. – 31  มี.ค.  2554) แยกรายตำบล

จากข้อมูลพบว่าพบผู้ป่วยมากที่สุดที่ตำบลสระโพนทอง  (574.4 ต่อแสนประชากร)  รองลงมาคือ  ตำบลกุดเลาะ (574.4  ต่อแสนประชากร)  และตำบลบ้านยาง  (483.4  ต่อแสนประชากร)

 

3.3    ไข้สุกใส

 

                                สถานการณ์โรคไข้สุกใส  เดือน  มีนาคม  2554

สถานการณ์โรคไข้สุกใสเดือนมีนาคม  2554  พบว่ามีผู้ป่วยจำนวน  68  คน  เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์  พบว่ามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจำนวนมาก  เมื่อเทียบกับปี  2553  และค่า  Median  5 ปีย้อนหลัง  พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยมากกว่าอย่างมากแสดงว่ามีการระบาดของโรคไข้สุกใสเดือนนี้   และสถานการณ์มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น  เมื่อเปรียบเทียบกับตั้งแต่ต้นปี

 

แผนภูมิแท่ง  จำนวนผู้ป่วยโรคไข้สุกใสเดือนมีนาคม  ปี  2554   (1  ม.ค. – 31  มี.ค.  2554) จำแนกตามกลุ่มอายุ

จากข้อมูลพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง  5-9  ปี  จำนวน  56  ราย  รองลงมาคือ  อายุ  0-4  ปี  จำนวน  36 รายและอายุ  10-14  ปี  จำนวน  18  ราย  แสดงว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่อยู่ในวัยเรียนระดับประถมศึกษา และเด็กเล็ก

 

ตาราง  อัตราป่วยต่อแสนประชากรด้วยโรคไข้สุกใสเดือนมีนาคม และเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม  ปี  2554  แยกรายตำบล

ตำบล

เดือนมีนาคม

เดือนมกราคม - มีนาคม

จำนวนป่วย

อัตราป่วยต่อแสนประชากร

จำนวนป่วย

อัตราป่วยต่อแสนประชากร

บ้านยาง

15

131.8

22

193.4

บ้านหัน

15

110.6

31

228.6

บ้านเดื่อ

4

27.4

10

68.6

บ้านเป้า

3

27.2

6

54.4

กุดเลาะ

6

89.7

7

104.7

โนนกอก

6

57.6

24

230.2

สระโพนทอง

11

134.4

15

183.3

หนองข่า

1

11.1

1

11.1

หนองโพนงาม

0

0.0

0

0.0

บ้านบัว

1

20.3

7

142.2

โนนทอง

6

80.7

7

94.2

รวม

68

56.8

130

113.6

 

 

 

แผนภูมิแท่ง  อัตราป่วยต่อแสนประชากรด้วยโรคไข้สุกใสเดือนมีนาคม และเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม  ปี  2554  แยกราย 

                    ตำบล

จากข้อมูลพบว่า  เดือนมีนาคมพบผู้ป่วยมากที่สุดคือตำบลสระโพนทอง  (134.4  ต่อแสนประชากร)  รองลงมาคือ  ตำบลบ้านยาง  (131.8  ต่อแสนประชากร)  และตำบลบ้านหัน  (110.6  ต่อแสนประชากร)  ส่วนข้อมูลตั้งแต่ต้นปี  พบว่าพบผู้ป่วยมากที่สุดที่ตำบลโนนกอก  (230.2  ต่อแสนประชากร)   รองลงมาคือตำบลบ้านหัน  (228.6  ต่อแสนประชากร)   และตำบลบ้านยาง  (193.4  ต่อแสนประชากร)  จากข้อมูลพบว่าตำบลโนนกอก  ตำบลบ้านหัน  และตำบลบ้านบัว  แนวโน้มของผู้ป่วยลดลงจำนวนมาก  ส่วนตำบลบ้านยาง  จำนวนผู้ป่วยลดลงเล็กน้อย  ส่วนตำบลกุดเลาะ  สระโพนทอง  และโนนทอง  แนวโน้มของผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น

สรุป

พบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง  โดยพบเพศชาย  68  ราย  เพศหญิง 62  ราย  อัตราส่วนเพศชาย ต่อ เพศหญิง  เท่ากับ 1.10 : 1  พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือน มีนาคม  จำนวนผู้ป่วย เท่ากับ 68 ราย  จำนวนผู้ป่วยเดือนมีนาคม  มากกว่าเดือนกุมภาพันธ์  เท่ากับ 49 ราย นับตั้งแต่ต้นปีได้รับรายงานผู้ป่วยโรค  Chickenpox  จำนวนทั้งสิ้น 130 ราย  คิดเป็นอัตราป่วย   113.61  ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต  อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือนักเรียน  จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ  61  ราย  รองลงมาคือ  อาชีพในปกครอง  และอาชีพเกษตร  จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ  51,14  ราย ตามลำดับ 

หมู่บ้านที่มีการระบาดของโรคไข้สุกใสที่ต้องควบคุม  เนื่องจากมีผู้ป่วยตั้งแต่  2  รายขึ้นไปในพื้นที่เดียวกัน  ภายใน

 7  วัน  มีดังนี้คือ

หมู่ 1  บ้านยาง

ตำบลบ้านยาง

จำนวน   6  ราย

หมู่  4  บ้านกำแพง

ตำบลบ้านยาง

จำนวน  2  ราย

หมู่  17  บ้านดอนมะค่าง

ตำบลบ้านหัน

จำนวน  2  ราย

หมู่  6  บ้านโนนโก

ตำบลสระโพนทอง

จำนวน  4  ราย

หมู่  9  บ้านโนนพะเยา

ตำบลสระโพนทอง

จำนวน  2  ราย

จากข้อมูลพบว่า  สถานการณ์การระบาดของโรคไข้สุกใส  มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว  (SRRT)  ทั้งในระดับตำบลและระดับอำเภอ  ควรมีการดำเนินการคบคุมโรค  โดยการแยกผู้ป่วยระยะแพร่เชื้อออกต่างหาก  คือตั้งแต่ระยะ  24  ชั่วโมง  ก่อนมีผื่นตุ่มขึ้น  จนกระทั่งระยะ  6  วันหลังผื่นตุ่มขึ้น  โดยเฉพาะในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก  ที่มีเด็กอาศัยอยู่อย่างแออัด  (สุรเกียรติ  อาชานานุภาพ,  2538 : 284)

 

3.4  ไข้เลือดออก

                สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี  2554  ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม  มีดังนี้  คือ

ตาราง  ค่า  Median  ปี  2549 - 2553  จำนวนผู้ป่วยปี  2553  และปี  2554  จำแนกรายเดือน

ปี

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รวม

2549

0

0

0

5

9

9

4

0

2

2

5

1

37

2550

3

11

4

3

6

26

0

3

3

2

1

0

62

2551

1

1

1

2

8

1

0

0

0

0

0

0

14

2552

1

0

0

0

0

2

0

2

2

1

1

1

10

2553

1

1

5

2

16

17

40

23

13

4

3

5

130

Median  49-53

1

1

1

2

8

9

0

2

2

2

1

1

30

Target line

1

1

1

2

6

7

0

2

2

2

1

1

24

2554

0

1

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

กราฟเส้น  ค่า  Median  ปี  2549 - 2553  จำนวนผู้ป่วยปี  2553  และปี  2554  จำแนกรายเดือน

                จากข้อมูลพบว่าเดือนมีนาคม  พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  จำนวน  1  ราย  เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วพบว่ามีผู้ป่วย      เท่ากัน  เมื่อเทียบกับปี  2553  และค่า  Median  5  ปีย้อนหลัง  พบว่ามีค่าเท่ากัน  แสดงว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในเดือนมีนาคม  ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ

 

ตาราง  จำนวนและอัตราป่วยต่อแสนประชากรเดือนมีนาคม  และตั้งแต่ต้นปี  ปี  2554  แยกรายตำบล

ตำบล

เดือน มีนาคม

ตั้งแต่ต้นปี

จำนวนป่วย

อัตราป่วยต่อแสนประชากร

จำนวนป่วย

อัตราป่วยต่อแสนประชากร

บ้านยาง

0

0.0

0

0.0

บ้านหัน

0

0.0

1

7.4

บ้านเดื่อ

0

0.0

0

0.0

บ้านเป้า

0

0.0

0

0.0

กุดเลาะ

1

15.0

1

15.0

โนนกอก

0

0.0

0

0.0

สระโพนทอง

0

0.0

0

0.0

หนองข่า

0

0.0

0

0.0

หนองโพนงาม

0

0.0

0

0.0

บ้านบัว

0

0.0

0

0.0

โนนทอง

0

0.0

0

0.0

รวม

1

0.9

2

1.8

                จากตารางพบว่าเดือนมีนาคมพบผู้ป่วยจำนวน  1  ราย  รวมตั้งแต่ต้นปีพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน  2  ราย  คิดเป็นอัตราป่วย  1.8  ต่อแสนประชากร

 

แผนภูมิแท่ง  จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  เดือนมีนาคม  ปี  2554   (1  ม.ค. – 31  มี.ค.  2554) จำแนกตามกลุ่มอายุ

                พบว่าผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน  2  คน  มีอายุอยู่ระหว่าง  0 - 4  ปี  และอายุ  15 - 24  ปี  อย่างละ  1  คน 

 

สรุป  พบผู้ป่วยเพศชายเท่ากับเพศหญิง  โดยพบเพศชาย  1  ราย  เพศหญิง 1  ราย  อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย  เท่ากับ  1 : 1  มีอาชีพในปกครอง และอาชีพเกษตรกรรม  จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ  1,1  ราย ตามลำดับ  พบผู้ป่วยในเขตองค์การบริหารตำบลเท่ากับ  2 ราย 

 

สรุป

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  อำเภอเกษตรสมบูรณ์ประจำเดือน  มีนาคม  2554  พบว่าโรคที่สำคัญคือ  โรคอุจจาระร่วง  รองลงมาคือไข้ไม่ทราบสาเหตุ  และโรคไข้สุกใส  ซึ่งสถานการณ์โรคใกล้เคียงกับสถานการณ์ในเดือนกุมภาพันธ์  ยกเว้นสถานการณ์โรคไข้สุกใสในเดือนมีนาคม ที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก  โดยส่วยใหญ่เป็นเด็กนักเรียน  และเด็กเล็ก  (ในปกครอง)  โดยได้มีการตรวจจับความผิดปกติพบว่ามีการระบาดของโรคไข้สุกใสใน  5  หมู่บ้าน  3  ตำบล  โดยได้แจ้งให้ทีม  SRRT  ระดับตำบลดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรคต่อไป  เพื่อลดการระบาดของโรคในเดือนเมษายน   รวมทั้งควรมีการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในช่วงก่อนการระบาด  (เดือนเมษายน)  เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย      และแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย  เพื่อป้องกันการระบาดของโรคในช่วงฤดูฝน  (เดือน พ.ค. – ก.ค.)  ซึ่งจากข้อมูลค่า  Median  5  ปีย้อนหลัง  จะพบผู้ป่วยมากที่สุดในช่วงเดือน  พ.ค. – ก.ค.  ดังนั้น  จึงควรมีการป้องกันโรคไข้เลือดออกตั้งแต่ช่วงก่อนการระบาดของโรค 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย

นายชาญชัย  เจริญสุข

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์

E-mail :  Chan_charoen@hotmail.com

 

สรุปผลการส่งรายงาน  506  อำเภอเกษตรสมบูรณ์

ประจำเดือน  มีนาคม   พ.ศ.  2554

ลำดับ

ชื่อสถานพยาบาล

ข้อมูลเดือนนี้

รวมตั้งแต่ต้นปี

หมายเหตุ

ไม่ทันเวลา

ทันเวลา

รวม

%ทันเวลา

ไม่ทันเวลา

ทันเวลา

รวม

%ทันเวลา

1

รพ.เกษตรสมบูรณ์

75

274

349

78.5

130

1,035

1,165

88.8

 

2

สสอ.เกษตรสมบูรณ์

1

0

1

0.0

1

0

1

0.0

ไม่รวม

3

สอ.กุดเลาะ

1

0

1

0.0

1

0

1

0.0

 

4

สอ.แก้งตาดไซ

0

1

1

100.0

2

2

4

50.0

 

5

สอ.ขามป้อม

0

1

1

100.0

1

2

3

66.7

 

6

สอ.โนนกอก

0

9

9

100.0

21

16

37

43.2

 

7

สอ.โนนเขวา

0

4

4

100.0

1

4

5

80.0

 

8

สอ.บ้านเดื่อ

1

1

2

50.0

1

1

2

50.0

 

9

สอ.บ้านบัว

3

2

5

40.0

8

2

10

20.0

 

10

สอ.บ้านเป้า

0

0

0

#DIV/0!

1

0

1

0.0

 

11

สอ.บ้านหัน

72

20

92

21.7

72

20

92

21.7

 

12

สอ.ส้มกบ

0

5

5

100.0

0

5

5

100.0

 

13

สอ.สระโพนทอง

5

0

5

0.0

5

0

5

0.0

 

14

สอ.สารจอดเก่า

2

4

6

66.7

6

6

12

50.0

 

15

สอ.หนองข่า

0

0

0

#DIV/0!

0

2

2

100.0

 

16

สอ.หนองแดง

0

2

2

100.0

0

2

2

100.0

 

17

สอ.หนองบัวน้อย

3

2

5

40.0

7

5

12

41.7

 

18

สอ.หนองโพนงาม

4

0

4

0.0

13

0

13

0.0

 

รวมเฉพาะ  สสอ.

92

51

143

35.7

140

67

207

32.4

 

รวมทั้งหมด

167

325

492

66.1

270

1,102

1,372

80.3