โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชม Website ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ "โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพ มุ่งสร้างเสริมสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน"


มหกรรมล้างมือ ประจำปี 2559

มหกรรมล้างมือ ประจำปี 2559

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 28 กันยายาน 2559 ที่ห้องประชุมธรรมรักษ์ โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ แพทย์หญิงสวรส แสงชโยสวัสดิ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดโครงการฟื้นฟูความรู้IC และ โครงการมหกรรมล้างมือของบุคลากรและชุมชน สำหรับรูปแบบกิจกรรมโครงการเป็นการประกวดล้างมือ และการจัดนิทรรศการให้ความรู้ โดยมีบุคลากรของโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ และประชาชนทั่วไปให้ความสนในเข้าร่วมงานจำนวนมาก
ณ ลานอเนกประสงค์ ได้จัดกิจกรรมประกวดล้างมือ ซึ่งมีข้อกำหนดให้แสดงกิจกรรมการล้างมือประกอบเพลง ที่สื่อให้เห็นถึงการล้างมือ 7 ขั้นตอน โดยมีทีมเข้าร่วมประกวด 4 ทีม
ผลการประกวด
- ทีมชนะเลิศอันดับ 1 ทีมทันตะวาทศิลป์
- รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมWord ชายบันเทิงศิลป์
- รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมSeven wonder
- รางวัลชมเชย ทีมยอดมนุษย์ป่า

ชมภาพกิจกรรม

พิธีแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการบุคลากรโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ประจำปี 2559

พิธีแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการบุคลากรโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ได้มีพิธีแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการบุคลากรโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ประจำปี 2559 ที่ปฏิบัติหน้าที่ทำคุณประโยชน์แก่โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์มาโดยตลอด โดยมี แพทย์หญิงสมสุข ตติยานพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ เป็นประธาน และกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
กิจกรรมภายในงาน มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อต่อแขน มีงานเลี้ยงตอนเย็น มีการนำเสนอวีดิทัศน์แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายบรรจง ชาติสิริอำนวยพร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
2. นางเพ็ญศรี ยั้งระหัด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3. นางสาวเพียงใจ ศรีจารย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4. นางพรยุพา คันธโกวิท พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5. นายสุรพล นามอาษา พนักงานบัตรรายงานโรค

ชมภาพกิจกรรม

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองแต่ ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองแต่ ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 21 กันยายน 2559 จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทำโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองแต่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิงรุก โดยมีการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่จากส่วนราชการ โรงพยาบาล รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับอำเภอออกให้บริการประชาชน เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริการประชาชนข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชน และส่งเสริมให้ภาคราชการรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ในการนี้โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ นำโดยแพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ บริการนวดแผนไทย และบริการตรวจฟัน ซึ่งได้รับความสนใจเข้ารับบริการจากประชาชนเป็นจำนวนมาก

ชมภาพกิจกรรม

พิธีถวายผ้าป่าสามัคคี หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม ณ โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ในวันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2559

พิธีถวายผ้าป่าสามัคคี หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม ณ โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ในวันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2559

พิธีถวายผ้าป่าสามัคคี หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม ณ โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ในวันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2559 ช่วงเช้าขณะหลวงพ่อสายทองรับบิณฑบาต บรรยากาศสดใส ท้องฟ้าเปิด ฝนไม่ตก พุทธศาสสนิกชนร่วมทำบุญใส่บาตรกันอย่างคับคั่ง และเวลาประมาณ 11.00 น. ขณะที่หลวงพ่อกำลังจะเดินทางกลับวัดป่าห้วยกุ่ม ได้เกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกรด ซึ่งสร้างความปราบปลื้มใจให้ผู้มาร่วมงานในวันนี้เป็นอย่างยิ่ง
ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ผ้าป่าทุกสาย ที่ไหลหลั่งมาให้แก่โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ เพื่อใช้สร้างอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรังและบริการทันตกรรม ทำให้ได้ยอดเงินทำบุญในวันนี้จำนวน 3,752,082.71 บาท (สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันแปดสิบสองบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)

ชมภาพกิจกรรม