โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชม Website ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ "โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพ มุ่งสร้างเสริมสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน"


โครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา

โครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา

วันที่ 26 เมษายน 2560 อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ได้จัดทำโครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา ตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการให้บริการประชาชนเชิงรุก เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริการประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชน และส่งเสริมให้ภาคราชการรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยมีหน่วยบริการเคลื่อนที่จากส่วนราชการ ได้แก่ โรงพยาบาล รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ออกให้บริการประชาชน โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ นำโดยแพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ บริการด้านทันตกรรม บริการตรวจโรคแผนไทย บริการนวดแผนไทย ซึ่งได้รับความสนใจเข้ารับบริการจากประชาชนเป็นจำนวนมาก

ชมภาพกิจกรรม

เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอเกษตรสมบูรณ์ วันที่ 20 เมษายน 2560

เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอเกษตรสมบูรณ์ วันที่ 20 เมษายน 2560

วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับอำเภอเกษตรสมบูรณ์ และโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอเกษตรสมบูรณ์ มีผู้บริจาค 170 ราย ผ่านการตรวจคัดกรอง จำนวน 141 ราย

ชมภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัตการ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย “R2R” สำหรับเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2560 ระยะที่ 3 วันที่ 10-12 เมษายน 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัตการ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย “R2R” สำหรับเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2560 ระยะที่ 3 วันที่ 10-12 เมษายน 2560

แพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ เป็นประธานในพิธีปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) สำหรับเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2560 ระยะที่ 3 วันที่ 10-12 เมษายน 2560″ ซึ่งจัดอบรมที่ เขื่อนจุฬาภรณ์ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยมีวิทยากร คือ ดร.สมหมาย คชนาม ให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ มีผู้ทำวิจัยทั้งหมด 39 เล่ม

ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day) วันที่ 5 เมษายน 2560

กิจกรรม บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day) วันที่ 5 เมษายน 2560

วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2560 นำโดยนางอุษณีย์ วิชัยดิษฐ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เป็นประธานเปิดงาน และมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง และมุ่งมั่นในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่ น่าทำงาน

ชมภาพกิจกรรม

รับรางวัล HA เมืองทองธาณี วันที 14 มีนาคม 2560

รับรางวัล HA เมืองทองธาณี วันที 14 มีนาคม 2560

แพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ในงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 18 ปีพุทธศักราช 2560 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จัดโดยทีมงานสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จัดงานนี้ภายใต้แนวคิดหลักคือ หัวข้อ “Inner Power Together We Can” ซึ่งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเชิดชูสถานพยาบาลที่ผ่านการประเมินและรับรองคุณภาพ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ และเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าประชุมในองค์ความรู้ใหม่ๆ และเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนนำพลังด้านบวกภายในตนเอง อาทิ พลังแห่งความเอื้ออาทร และพลังแห่งจิตสำนึกมาร่วมสร้างสรรค์หนทางใหม่ๆ ให้กับระบบบริการสุขภาพในประเทศ หลังจากที่ทีมงานโรงพยาบาลได้มีความมุ่งมั่นทำการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA ส่งผลให้ระบบการรักษาพยาบาลดีขึ้น ผู้รับบริการพึงพอใจ นี้คือ ความสำเร็จอีกขั้นที่สร้างความภาคภูมิในให้กับโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์

ชมภาพกิจกรรม

ไฟล์บันทึกเสียงควบคุมภายใน

วันที่ 1
ไฟล์ที่ 1 ดาวน์โหลดที่นี่
ไฟล์ที่ 2 ดาวน์โหลดที่นี่
ไฟล์ที่ 3 ดาวน์โหลดที่นี่

วันที่ 2
ไฟล์ที่ 1 ดาวน์โหลดที่นี่
ไฟล์ที่ 2 ดาวน์โหลดที่นี่
ไฟล์ที่ 3 ดาวน์โหลดที่นี่

พิธีบวงสรวงงานพระไกรสีหนาท ประจำปี 2560

พิธีบวงสรวงงานพระไกรสีหนาท ประจำปี 2560

เมื่อวันนี้ 1 มีนาคม 2560 นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณพระไกรสิงหนาท งานประจำปีและงานกาชาดอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ได้นำส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน ชาวอำเภอเกษตรสมบูรณ์ และผู้ที่นับถือในดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของพระไกรสิงหนาท ประกอบพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของพระไกรสิงหนาท ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระไกรสิงหนาท เพื่อเป็นการรำลึกถึงบุญคุณงามความดีของพระไกรสิงหนาท เจ้าเมืองคนแรกของชาวอำเภอเกษตรสมบูรณ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์

ชมภาพกิจกรรม

พิธี ล้างศาลพระพรหม ศาลเจ้าที่ ศาลพระภูมิ ประจำปี 2560

พิธีล้างศาล ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 แพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมทำพิธี ล้างศาลพระพรหม ศาลเจ้าที่ ศาลพระภูมิ ประจำปี ณ บริเวณ หน้าโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ เพื่อเป็นศิริมงคล

ชมภาพกิจกรรม

อบรมโครงการสร้างสุข สุ่บุคลากร หลักสูตร “ทัศนคติที่ดี เพื่อการทำงานอย่างงมีความสุข” วันที่ 24-25 มกราคม 2560

อบรมโครงการสร้างสุข สุ่บุคลากร หลักสูตร "ทัศนคติที่ดี เพื่อการทำงานอย่างงมีความสุข" วันที่ 24-25 มกราคม 2560

แพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการสร้างสุข สุ่บุคลากร หลักสูตร “ทัศนคติที่ดี เพื่อการทำงานอย่างงมีความสุข วันที่ 24-25 มกราคม 2560″ จัดโดยโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ โดยมีวิทยากร คือ ดร.ปานใจ – ดร.จอมพล สุภาพ ให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้

ชมภาพกิจกรรม