โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชม Website ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ "โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพ มุ่งสร้างเสริมสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน"


โครงการอำเภอยิ้ม ณ โรงเรียนบ้านไร่ท่าขาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการอำเภอยิ้ม ณ โรงเรียนบ้านไร่ท่าขาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ได้จัดทำโครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านไร่ท่าขาม ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการให้บริการประชาชนเชิงรุก เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริการประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชน และส่งเสริมให้ภาคราชการรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยมีหน่วยบริการเคลื่อนที่จากส่วนราชการ ได้แก่ โรงพยาบาล รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ออกให้บริการประชาชน โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ นำโดยแพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ บริการตรวจโรคแผนไทย บริการนวดแผนไทย ซึ่งได้รับความสนใจเข้ารับบริการจากประชาชนเป็นจำนวนมาก

ชมภาพกิจกรรม

รับการตรวจประเมินจากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา

รับการตรวจประเมินจากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 แพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ร่วมกับทีม ENV ได้ต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินจากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์เป็นโรงพยาบาลที่พัฒนาด้านสุขภาพ มาอย่างต่อเนื่องและเหมาะสำหรับการได้รับบริการ ดังนั้น จึงมีวัตถุประสงให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมีความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดถึงผู้ที่เข้ารับบริการจากโรงพยาบาลให้มีความมั่นใจในความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

ชมภาพกิจกรรม

รับการตรวจประเมินรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมฯ ประจำปี 2560

รับการตรวจประเมินรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมฯ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2560 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเกษตรสมบูรณ์ นำโดยแพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ นายสมาน ฤทธิ์กำลัง สาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์ พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายสุขภาพอำเภอเกษตรสมบูรณ์ รับการตรวจประเมินรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2560 จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ณ. ห้องประชุมลำน้ำพรม โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร และนายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ พร้อมด้วยบุคลากรจาก สบส. และ สสจ.ชัยภูมิ เข้าร่วมรับการตรวจประเมินรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมฯ ในครั้งนี้ด้วย การรับการตรวจประเมินฯ ในช่วงเช้าเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานในมิติที่ 1 ความสมารถของหน่วยงานภาครัฐ และมิติที่ ๒ ความสำเร็จของการทำงานแบบมีส่วนร่วมในการบริหารราชการอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับช่วงบ่ายเวลาประมาณ 13.00 น. ลงพื้นที่ที่ปฏิบัติงานจริงของโครงการตัวอย่าง คือ รพ.สต.โนนเขวา ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ เยี่ยมชมการทำงานของ อสม.จิตอาสา ที่มาช่วยวัดความดัน ซักประวัติ จากนั้นเดินทางต่อมายังหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง ชมการแสดงของ อสม. ร่วมรับฟังการนำเสนอกระบวนการดำเนินงานในพื้นที่ของชมรม อสม. ตำบล ชมนิทรรศการและกิจกรรมสาธิต จากนั้นเยี่ยมชมการดำเนินโครงการจริงในพื้นที่ของ อสม. ณ. ลานอเนกประสงค์และศูนย์สาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านเล่า ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ชมต้นแบบการปรับพฤติกรรม ตอบข้อซักถาม จากนั้นได้เดินทางกลับ

ชมภาพกิจกรรม

พิธีมอบเกียรติบัตร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์

พิธีมอบเกียรติบัตร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปี 2560 ณ. ห้องประชุมลำน้ำพรม โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมอบประกาศนียบัตรแก่อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นางเยาวลักษณ์ จันทร์อิน นักวิชาการสาธารณสุข อบต.หนองโพนงาม เป็นวิทยากร ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร สำหรับหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

ชมภาพกิจกรรม

วันงดสูบบุหรี่โลก

วันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. ที่ลานเพลินสาวบ้านแต้ นายศราวุธ จิรพิทักษ์กุล นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดวันงดสูบบุหรี่ ประจำปี 2560 มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ประชาชน และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 200 คน แพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ กล่าวว่า โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ได้เห็นความสำคัญของวันงดสูบบุหรี่โลก คือ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี และปีนี้ องค์การอนามัยโลกได้มีคำขวัญว่า บุหรี่ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา จึงจัดกิจกรรมการรณรงค์ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในสถานการณ์การควบคุมยาสูบ โทษ และพิษภัยของการสูบบุหรี่ เป็นต้น

ชมภาพกิจกรรม

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 นายบรรดุล พุนรัตนบัณฑิตย์ ปลัดอาวุโสอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโรการสที่เจริญพระชมพรรษาครบ 5 รอบ ในปีพุทธศักราช 2555 ณ สวนสาธารณะ ลานพระไกรสิงหนาท แพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ กล่าวรายงานการจัดโครงการ โดย นางศรีทัศน์ บุญวรรณโณ ผู้แทนประธานมูลนิธิกาญจนบารมี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อสร้างความตระหนักถึงการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง สามารถค้นหามะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง สามารถค้นหามะเร็งในระยะแรกเริ่มได้ ลดความรุนแรง และอัตราตายด้วยมะเร็ง เต้านม ในงานมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม สอนตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ตรวจคัดกรองผู้มีปัจจัยเสี่ยง โดยแพทย์และพยาบาลหากพบความผิดปกติจะได้รับการตรวจโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านม(Mammogram)มีผู้รับบริการ 164 ราย ตรวจแมมโมแกรม 26 ราย ตรวจอัลตร้าซาวด์ 26 ราย พบก้อนสงสัย 4 ราย และได้ส่งโรงพยาบาลชัยภูมิต่อไป

ชมภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ เตรียมความพร้อมรับการประเมินจากสำนักงาน ก.พ.ร.

โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ เตรียมความพร้อมรับการประเมินจากสำนักงาน ก.พ.ร.

25 พฤษภาคม 2560 แพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ร่วมกับผู้แทนจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์ เพื่อเตรียมรับการประเมินจากสำนักงาน ก.พ.ร. ในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 โดยอำเภอเกษตรสมบูณ์ จังหวัดชัยภูมิ มีการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพ อสม.ในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง ทั้งการอบรม อสม.นักจัดการสุขภาพ อสม.ปปช. นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมของ อสม.ที่พัฒนาในรูปแบบ ชมรมต่างๆ อาทิ อสม.ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง อสม.อาสาแผนไทย อสม.จิตอาสา มีการทำงานร่วมกันแบบสหวิชาชีพ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพดีแก่ประชาชนในพื้นที่ อสม.สุขภาพดี ประชาชนมีความสุข

ชมภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว คุณนงเยาว์ ชัยเดชสุรสิงห์

โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว คุณนงเยาว์ ชัยเดชสุรสิงห์

แพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ร่วมแสดงความเสียใจและวางพวงหรีดในงานศพ คุณนงเยาว์ ชัยเดชสุรสิงห์

ชมภาพกิจกรรม

โครงการอำเภอยิ้ม ณ วัดโพธิ์ บ้านหญ้านาง ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการอำเภอยิ้ม ณ วัดโพธิ์ บ้านหญ้านาง ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ได้จัดทำโครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดโพธิ์ บ้านหญ้านาง ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการให้บริการประชาชนเชิงรุก เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริการประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชน และส่งเสริมให้ภาคราชการรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยมีหน่วยบริการเคลื่อนที่จากส่วนราชการ ได้แก่ โรงพยาบาล รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ออกให้บริการประชาชน โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ มีเจ้าหน้าที่ บริการด้านทันตกรรม บริการตรวจโรคแผนไทย ซึ่งได้รับความสนใจเข้ารับบริการจากประชาชนเป็นจำนวนมาก

ชมภาพกิจกรรม

รับการประเมิน NCD Clinic Plus และ DPAC 4.0 จากจังหวัดชัยภูมิ

รับการประเมิน NCD Clinic Plus  และ DPAC 4.0 จากจังหวัดชัยภูมิ

วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลาประมาณ 13.30 น. ณ ห้องประชุมลำน้ำพรม โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ แพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการตรวจประเมิน NCD Clinic Plus และ DPAC 4.0 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ นำโดยนายแพทย์ดุสิต ขำชัยภูมิ และคณะ ซึ่งได้รับคำชมในส่วนของนวตกรรมที่หลากหลาย และคำแนะนำเพื่อให้ทางพื้นที่ใช้พัฒนางานต่อไป

ชมภาพกิจกรรม