โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชม Website ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ "โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพ มุ่งสร้างเสริมสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน"


ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์

ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ทางโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้องรับ คณะผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากชมรมศิษย์บ้านแสงแห่งธรรม ตำบลหนองน้ำส้ม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 23 ท่าน โดยรายการบริจาคมีดังนี้
1. เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 8 ลิตร จำนวน 3 เครื่อง
2. เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าและหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง
3.เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตจำนวน 2 เครื่อง
รวมทั้งสิ้น 6 เครื่อง ทางโรงพยาบาลจะใช้อุปกรณ์เหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อตัวผู้มารับบริการ ดังความคาดหวังของผู้บริจาคในโครงการสร้างทานทั่วไป คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม โรงพยาบาลคุณธรรม

กิจกรรม โรงพยาบาลคุณธรรม

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ได้มีการจัดกิจกรรม “โรงพยาบาลคุณธรรม ” ขึ้นเพื่อเป็นการ สนองต่อนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยการดำเนินการพัฒนาให้โรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม โดยโรงพยาบาลคุณธรรม คือ การสร้างคนดีมีน้ำใจให้มีอยู่ทั่วทั้งโรงพยาบาล ที่ทำได้เพราะทุกคนมีเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงามในตนเอง รอแค่วันเติบโตเท่านั้น โรงพยาบาลคุณธรรมประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอนดังนี้
1. ปลุก : ความคิดให้ทุกคนเห็นความสำคัญ
2 ประมวล: พฤติกรรมองค์กรที่ 1.ชอบ/อยากให้มีและ2.ไม่อยากให้มี จากทุกคน ทุกระดับขององค์กร และสรุปร่วมกัน
3 เปลี่ยน: จากพฤติกรรม เป็นทางแก้ โดยเลือกระบุคุณธรรม 3 ประการที่จะใช้แก้ปัญหาร่วมกัน
4 แปลง :จากคุณธรรม 3 ประการเป็นแนวทางปฏิบัติของแต่ละหน่วยแต่ละคนในรูปตาราง
5 ประกาศ: ปฏิญญา ก่อนลงมือ ปฏิบัติ ลงมือทำในหน่วยในเวลา1ปี
6 ประเมินผล: จากแต่ละหน่วยในรอบปี ดูภาพรวม และวางแผนปีต่อไป
ภายในงานครั้งนี้ นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ พญ.สมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานและบรรยายในหัวข้อเรื่องโรงพยาบาลคุณธรรมให้แก่บุคลากรในโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ จากการระดมความคิดร่วมกันของบุคลากรภายในโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ จึงได้คุณธรรม 3 ประการ ที่นำมาใช้เป็นอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์คือ “ซื่อสัตย์ บริการดี มีน้ำใจ” เป็นแนวทางในการปฏิบัติของบุคลากรโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากคุณภาพการบริการ และประชาชนมีความสุขเมื่อไปใช้บริการ

ชมภาพกิจกรรม

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิชาการด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 “มหกรรมคุณภาพ”

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิชาการด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 “มหกรรมคุณภาพ”

เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลาประมาณ 13.00 น. ทางโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ได้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิชาการด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 “มหกรรมคุณภาพ” ณ ห้องประชุมลำน้ำพรม นำโดย พญ.ผริตา ด่านกุล เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ภายในงานได้แบ่งการประกวดผลงานวิชาการด้านสุขภาพออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ ผลงาน R2R และ ผลงาน CQI/นวัตกรรม ในครั้งนี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมจำนวนมาก และมีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้านำเสนอในรอบสุดท้าย ได้แก่ ผลงาน R2R จำนวน 4 เรื่อง และ CQI จำนวน 3 เรื่อง และยังเปิดโอกาสผู้ที่ร่วมส่งผลงานทุกท่าน ได้มีการนำเสนอผลงานตนเองผ่านทางโปสเตอร์ โดยผลการประกวดผลงานวิชาการมีดังนี้
ประเภท R2R
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายวิเชียร มิตรมาตร ผลงาน R2R เรื่อง ความรู้และทัศนคติต่อการใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยหลังคลอดบุตรของหญิงตั้งครรภ์ โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางรุจิเรศ ศรีลาย ผลงาน R2R เรื่อง กาจัดระบบการประเมินสภาพผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะแรกรับในแผนกอุบัติเหตุ–ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นางดวงจิตร สำราญจิตร ผลงาน R2R เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการฝากครรภ์ล่าช้า
ประเภท CQI/นวัตกรรม
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายนิพนธ์ น้อยวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป้า ผลงาน CQI เรื่อง การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป้า ปี 2559-2560
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางจารุณี เบ้าลี ผลงาน CQI เรื่อง Central supply CUP (งานจ่ายกลางกับเครือข่าย รพ.สต.)
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ผลงาน CQI เรื่อง คอนโดเข็มกรอฟัน
และกิจกรรมภายในงานได้มีการจับฉลาก เพื่อสุ่มผู้รับรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมงาน บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนาน

ชมภาพกิจกรรม

พิธีแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการบุคลากรโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ประจำปี 2560

พิธีแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการบุคลากรโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 15.30 น. โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ได้มีการจัดพิธีแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการและผู้ลาออกบุคลากรโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์มาโดยตลอดระยะเวลาการทำงาน นำโดยแพทย์หญิงสมสุข ตติยานพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ เป็นประธานในพิธี และกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
กิจกรรมภายในงาน ประกอบไปด้วย พิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อต่อแขน รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน มีการนำเสนอวีดีทัศน์แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น จำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย
1. นางอุษณีย์ วิชัยดิษฐ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
2. นางสุธิดา วงษ์อิสรา เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
3. นายสุนันท์ ศรีสวัสดิ์ พนักงานเกษตรพื้นฐาน
4. นายเจริญ เรืองบุญ คนสวน
5. นางสุนัน สมบัติหลาย พนักงานช่วยเหลือคนไข้
6. นางอุไลวรรณ โพธิ์ทอง พนักงานธุรการ
7. นางนันทิดา พิลาออน พนักงานพิมพ์
โดยบรรยากาศภายในงาน เต็มไปด้วยความรัก ความผูกพัน ความอบอุ่น ความประทับใจ และร่วมแสดงความยินดีกับทุกท่านในครั้งนี้

ชมภาพกิจกรรม

ผ้าป่า หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรังและทันตกรรม โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

ผ้าป่า หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรังและทันตกรรม โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 น. หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม เมตตาเป็นประธานในการรับผ้าป่า ณ หอประชุมอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรังและทันตกรรม โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีนายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล คณะเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนจากหลายภาคส่วนมารวมพลังสามัคคี นำกองผ้าป่ามาร่วมบุญจำนวนมาก บุญกุศลที่ได้ประพฤติปฏิบัติในครั้งนี้ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัยตราบจนถึงมรรคผลพระนิพพาน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 โดยการนำของหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม ยอดผ้าป่า 3,752,082.71 บาท ระหว่างปีมีผู้โอนเข้ามาสมทบทุนอย่างต่อเนื่อง ก่อนทำผ้าป่ารอบ 2 มีเงินร่วมทำบุญ 4,246,371.66 บาท ยอดผ้าป่า เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 โดยการนำของหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม ยอด 3,065,944.99 บาท ยอดรวม ผ้าป่า 2 รอบ เป็นเงินทั้งสิ้น 7,312,316.65 บาท จึงแจ้งมาให้ทราบและร่วมกันอนุโมทนาในครั้งนี้

ชมภาพกิจกรรม

พิธีรับมอบเครื่องอัลตราซาวด์

พิธีรับมอบเครื่องอัลตราซาวด์

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 น. โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ร่วมพิธีมอบเครื่องอัลตราซาวด์ โดยมูลนิธิมะเร็งท่อนำดีสัญจร ครั้งที่ 64 ในโครงการรณรงค์กำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระเจริญพระชนพรรษา 85 พรรษา มอบให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายแพทย์ภาสกร ไชยเศรษฐ ประธานในพิธี พร้อมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เป็นสักขีพยาน เครื่องอัลตราซาวด์เหล่านี้จะมอบให้โรงพยาบาล จำนวน 17 แห่ง เพื่อใช้ในการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีแก่ประชาชนทั่วไป

ชมภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ แพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ชมภาพกิจกรรม

ถวายตู้ยาสามัญประจำวัดพร้อมเวชภัณฑ์

ถวายตู้ยาสามัญประจำวัดพร้อมเวชภัณฑ์

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ที่ วัดป่าโฆษิตาราม หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยแพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ร่วมถวายตู้ยาสามัญประจำวัดพร้อมเวชภัณฑ์ เพื่อพระภิกษุและสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทั้งนี้ ยาสามัญประจำตู้ยาสำหรับถวายวัดจะเป็นยาสามัญประจำบ้าน ที่ใช้รักษาและบรรเทาอาการต่างๆ ในเบื้องต้น เช่น ไข้หวัด ปวดหัว ไอ และมียาสำหรับโรคเรื้อรังด้วย และเมื่อติดตั้งตู้ยาไปแล้วทุก 3 เดือน ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งตาดไซ จะลงพื้นที่ติดตามตรวจอาการของพระสงฆ์และตรวจสอบสภาพของยา หากพบว่าหมดอายุทางโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ จะเปลี่ยนชุดใหม่ทัน

ชมภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจขาดเลือด

โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจขาดเลือด

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจขาดเลือด ประจำปี 2560 ณ. ห้องประชุมลำน้ำพรม โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมอบแผ่นป้ายรณรงค์ให้แก่ตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยมี แพทย์หญิงผริตา ด่านกุล นายแพทย์ปฏิบัติการ เป็นวิทยากร ในการอบรมในครั้งนี้

ชมภาพกิจกรรม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 06.30 น. แพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ และร่วมลงนามถวายพระพร ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เวลา 11.05 น. ร่วมปลูกต้นกล้ายางนา ณ ที่สาธารณประโยชน์ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ ในรัชกาลที่ 9 อีกทั้งยังเป็นการเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตตนเอง
.

ชมภาพกิจกรรม